Scroll Top

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд «ВІД СЯНУ ДО ДОНУ», ідентифікаційний код юридичної особи 44675741, що знаходиться за адресою: Україна, 03164, місто Київ, вул.Клавдіївська, будинок 40 В, квартира 206 (далі – «Фонд»), в особі Голови фонду Лазаревича Андрій Андрійовича, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
 2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://vsdd.foundation/ (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
 3. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого Договору.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає як добровільну благодійну пожертву у власність Фонду грошові кошти на забезпечення статутної діяльності Фонду та на адміністративні витрати Фонду, а Фонд приймає таку благодійну пожертву та зобов’язується використовувати її для проведення власної благодійної діяльності відповідно до Статуту та законодавства України.
 2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 3. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право запитати у Фонду та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду, а також за благодійними програмами Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.
 4. У разі, якщо Благодійник вказує (обирає) у призначенні платежу призначення, вказане у відповідному оголошенні про публічний збір благодійної пожертви на конкретну мету (реалізацію благодійних програм або проекту, допомогу конкретному бенефіціару), розміщеному на Сайті, Фонд зобов’язується використовувати благодійну пожертву на цілі, вказані Благодійником. У випадку, коли отримана Фондом благодійна пожертва Благодійника не може бути використана на зазначену мету через об’єктивні причини (у зв’язку зі збором достатнього для реалізації мети обсягу благодійної пожертви, зникненням потреби у наданні допомоги тощо), Благодійник погоджується, а Фонд має право і зобов’язується використати благодійну пожертву Благодійника на інші цілі в рамках статутної діяльності Фонду.
 5. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін.

ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

 1. Фонд здійснює благодійну діяльність для військових, допомоги українському народу та Україні під час війни із російською федерацією, сприяння відновленню прав та свобод та реабілітації громадян України та членів їх сімей, що постраждали від війни та території України, реалізації дій спрямованих на подальшу відбудову України та вчинення інших дій, спрямованих на створення щасливого та безпечного майбутнього для України та її громадян.
 2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.
 3. Статут Фонду, інформація про його роботу, та звіти про результати діяльності розміщені на Сайті.

ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ ТА АКЦЕПТ ОФЕРТИ

 1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом (і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або (іі) перерахування грошових коштів на рахунок Фонду через установи банків. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Фондом не обмежується.
 2. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямків, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
 3. Благодійник також має право призначити конкретну ціль своєї пожертви в рамках цілей та напрямків діяльності та благодійних програм Фонду шляхом укладання із Фондом окремого договору щодо надання благодійної пожертви, згідно з пунктами 3 та 6 цієї Оферти.
 4. Внесені благодійні пожертви використовуються Фондом у порядку їхнього надходження.
 5. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію: імʼя та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.
 6. Акцептом оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Фонду коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 12 вище (далі – «Акцепт»). Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 7. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.
 8. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на рахунок Фонду.
 9. Сплачуючи благодійний внесок, ви погоджуєтесь на те, що сума пожертвування не підлягає поверненню.
 10. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії з перерахування коштів, податки, збори тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з Фонду. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії з платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії тощо).

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.
 2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що благодійна пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.
 3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Фонд може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 4. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд розміщує на Сайті фінансові звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих Фондом протягом звітного періоду, та (іі) витрат Фонду протягом звітного періоду. За запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами.
 5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Благодійник підтверджує, що проти Благодійника та/або його кінцевих бенефіціарних власників не застосовано обмежувальні заходи (санкції) Україною, іноземними державами, міжнародними органами або установами, які визнаються Україною. У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

 1. Публічний збір благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу, крім Російської Федерації. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, здійснюється згідно його Статуту.

СТРОК ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

 1. Публічний збір благодійної пожертви на підставі цього Договору здійснюється протягом всього строку діяльності Фонду до моменту його припинення, якщо інше не визначено рішенням компетентних органів управління Фонду. У випадках, передбачених п. 7. цього Договору, публічний збір благодійної пожертви проводиться протягом строків, вказаних у відповідному оголошення про публічний збір благодійної пожертви на конкретну мету.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ

 1. Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору або порядку використання благодійної пожертви на підставі, в розмірах та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Фонд зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
 2. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення благодійної пожертви або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Фондом можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі електронні. Крім того, якщо Благодійник не виявив бажання залишитися анонімним при здійсненні благодійної пожертви, Фонд має право, без згоди Благодійника, оприлюднити у власній звітності, на Сайті або в будь-якому ЗМІ прізвище, ім’я та по батькові або найменування Благодійника як благодійника Фонду. Разом з тим, Фонд зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про Благодійника третім особам за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
 3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

 1. Повна назва: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ВІД СЯНУ ДО ДОНУ“»
  Код ЄДРПОУ: 44675741
  Адреса: Україна, 03164, місто Київ, вул.Клавдіївська, будинок 40 В, квартира 206
  Адреса для листування: Україна, 04060, а/с 88
  Телефон: +380932908091
  Пошта: help@vsdd.foundation

Редакція Оферти №1 від 16.01.2023
Опубліковано на Сайті 16.01.2023

Налаштування конфіденційності
Коли ви відвідуєте наш веб-сайт, він може зберігати інформацію через ваш браузер із певних служб, зазвичай у формі файлів cookie. Тут ви можете змінити свої налаштування конфіденційності. Будь ласка, зверніть увагу, що блокування деяких типів файлів cookie може вплинути на роботу нашого веб-сайту та послуг, які ми пропонуємо.